O Nás

Team

Informatívna správa o rozpočtovej organizácii JESIENKA – ZpS a DS.

Mesto Bytča zriadilo dňa 01.03.2012 rozpočtovú organizáciu JESIENKA – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár za účelom poskytovania sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu. Sociálne služby sú poskytované pobytovou formou nepretržite celoročne /ZpS/ alebo ambulantne na určitý čas počas dňa /DS a jedáleň/ a to najmä občanom, ktorí dovŕšili vek na starobný dôchodok a ocitli sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z iných vážnych dôvodov. Rozpočtová organizácia bola dňa 26.03.2012 zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb s kapacitou 51 miest pre Zariadenie pre seniorov a 10 miest pre Denný stacionár. Dňa 29.04.2013 bola zaregistrovaná ďalšia sociálna služba – a to Jedáleň. V zariadení pre seniorov sa poskytuje v zmysle § 35,ods.1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách : – sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (podľa prílohy č.3 zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov V dennom stacionári sa poskytuje v zmysle § 40 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách : – sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V jedálni sa poskytuje v zmysle §58, zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách stravovanie fyzickej osobe, ktorá : a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo c) dovŕšila dôchodkový vek Na požiadanie zariadenie poskytuje donášku stravy aj formou rozvozu do domácnosti v rámci mesta Bytča a prímestských častí . Zariadenie sídli v Bytči priamo v centre mesta na prízemí a 1.poschodí trojpodlažnej budovy na Treskoňovej ulici č.813. Na prízemí sú situované spoločné a prevádzkové priestory, ako spoločenská miestnosť, kaplnka, fyzioterapeutická miestnosť, jedáleň a kuchyňa, ktoré slúžia klientom zariadenia na vykonávanie rôznych kultúrno-terapeutických činností. Ubytovacia časť zariadenia sa nachádza na prvom poschodí budovy, kde klienti zariadenia v súčasnosti využívajú 21 dvojposteľových a 7 jednoposteľových izieb. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a loggiou. V ubytovacej časti sa nachádza aj práčovňa zariadenia. Strava sa pripravuje v kuchyni zariadenia podľa receptúr spĺňajúcich požiadavky diétneho stravovania. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá /desiata, olovrant/; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte sa poskytuje aj druhá večera. Priestory zariadenia boli v rokoch 2010 -2012 kompletne zrekonštruované a prispôsobené tak, aby spĺňali všetky požadované štandardy a kritériá bezbariérovosti. Súčasťou zariadenia je aj veľkokapacitný výťah, ktorý je nevyhnutnosťou najmä pre imobilných klientov. Zariadenie bolo spustené do prevádzky dňa 16.07.2012. V zariadení pre seniorov JESIENKA sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a liečebná rehabilitácia na odbornej úrovni, poskytovaná kvalifikovanými pracovníčkami v odbore fyzioterapia. Vykonávanie odborných činností v zariadení zabezpečujú odborný zamestnanci a to najmä sociálna pracovníčka, hlavná sestra, zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti, kvalifikované opatrovateľky a fyzioterapeutky. Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Vykonávanie obslužných činností zabezpečujú obslužní zamestnanci zariadenia a to najmä upratovačky, kuchárky, pomocní personál v kuchyni, zamestnankyne v práčovni a šofér – údržbár. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na personál ZPS a DS JESIENKA, ktorý Vám ochotne pomôže. Riaditeľka zaridenia : Mgr. Adriana TICHÁ , 0917 137 331 Sociálna pracovníčka : Mgr. Jaroslava KMEŤOVÁ , 0948 062 637