Jesienka Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

POSLEDNÉ PRÍSPEVKY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zariadenie pre seniorov

Sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (podľa prílohy č.3 zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov

Denný stacionár

Sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Jedáleň

Poskytuje stravovanie fyzickej osobe ktorá: a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo c) dovŕšila dôchodkový vek